2024. február 25., vasárnap - Géza napja

mt

Gondolatok, törvények az óvodáról

2023-05-11 23:16:45

Azt mondtam régen mindig, hogy egy gyermeknek három éves koráig az Anya mellett a helye. Ez a hitem egészen addig sziklaszilárd volt, amíg saját gyermekeim nem lettek. A saját gyermek nevelése lehetőséget adott a közvetlen megfigyelésre, tapasztalatok gyűjtésére. És bizony el kellett ismernem, hogy egy két és fél éves gyereknek már igenis szüksége van a közösségre. Hiába próbáltam meg mindent megadni, foglalkozni vele, a legfontosabbat nem tudtam neki biztosítani: a barátokat.

A játszóterezés, összejárás, közös séta csak napi 1-2 órát vett igénybe, és mivel közvetlen felügyeletem alatt volt a kölök, így a veszélyektől 100%-osan megóvtam, a vitákban békebírói szerepet betöltve 2 perc alatt rendet tettem. Nem is sejtve, hogy ezzel a gyerek önállóságát veszélyeztetem.

Bölcsődébe íratni nem akartam, de az óvoda már igencsak szükségesnek érződött. Tekintve, hogy szeptember 1. után született a kislányom néhány héttel, így lehetőségem sem volt az év kezdésén részt venni. Hiszen csak akkor kezdheti az ovit, ha már 3 éves elmúlt, pedig neki igenis szüksége van a közösségre, a közös beszokásra, a közös ovikezdésre. A játszón a gyakorlott a szülők elláttak tanácsokkal, hogy ha abban az évben betölti a lányom a 3 évet, akkor mehet oviba már szeptembertől. Kicsit elmélyültem tehát a törvényekben, ide másolom, amit találtam:

paragrafus

1993. évi LXXIX. törvény 24. §: Az óvoda

(1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség - e törvény 6. §-ának (2) bekezdésében meghatározottak szerinti - kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosban fővárosi kerületben, illetve, ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

(2) Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.

(3) A gyermek - ha e törvény másképp nem rendelkezik - abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

(4) Az óvodai foglalkozásokat oly módon kell megszervezni, hogy az óvoda a szülők igényei szerint eleget tudjon tenni az óvodai neveléssel, a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatainak. Az e törvényben meghatározott óvodai feladatok ellátásához igénybe vehető heti időkeret ötven óra, melyet indokolt esetben meg kell növelni a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz szükséges idővel.

(5) A gyermek utoljára abban az évben kezdhet óvodai nevelési évet, amelyben a hetedik életévét betölti. Abban az évben, amelyben a gyermek a hetedik életévét betölti, akkor kezdhet újabb nevelési évet az óvodában, ha augusztus 31. után született, és a nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság javasolja, hogy még egy nevelési évig maradjon az óvodában. A nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság ilyen javaslatot a szülő kérésére és az óvoda nevelőtestületének egyetértésével tehet. A nevelőtestület egyetértését a nevelési tanácsadó, illetve a szakértői és rehabilitációs bizottság a gyermek, tanuló vizsgálatának megkezdése előtt szerzi be. A nevelési tanácsadó, illetve a szakértői és rehabilitációs bizottság - szakvéleményének megküldésével - értesíti a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőt, ha javasolja, hogy a gyermek további egy évig óvodai nevelésben vegyen részt.

1993. évi LXXIX. törvény 65. §: Az óvodai felvétel

65. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik.

(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvoda - beleértve a kijelölt óvodát is - köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki e törvény 24. §-ának (3) bekezdése alapján köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (kötelező felvételt biztosító óvoda). A kijelölt óvoda [30. § (4) bek.], ha nem látja el a kötelező felvételt biztosító óvoda feladatait, csak helyhiány miatt tagadhatja meg a gyermek felvételét. A kötelező felvételt biztosító óvoda - ha a gyermek betöltötte a harmadik életévét - nem tagadhatja meg a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, továbbá annak a gyermeknek a felvételét, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 41. §-a alapján jogosult a gyermek napközbeni ellátásának igénybevételére, illetve akinek a felvételét a gyámhatóság kezdeményezte.

(3) Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével. Az óvodai csoportok szervezésének szabályait e törvény 3. számú melléklete határozza meg.

3. számú melléklet az 1993. évi LXXIX. törvényhez

Óvodai átlagos csoportlétszám: 20 fő, maximális csoportlétszám: 25 fő.

Mindezeket végigolvasva levontam a tanulságot: A játszótéren lévő szülők nincsenek a törvényismeret magaslatán. Az óvoda nem köteles fölvenni a gyermekemet az oviba, ha a meghatározott életkoron belül van, hanem lehetősége van rá, amennyiben jut neki hely. Valamint ha föleszi a gyermekemet az óvodavezető, akkor majd szeptemberben fogom kinyitni a számat, hogy elsejétől hoznám a gyereket, - mert azt a törvény is megengedi -, hiszen tudjuk, hogy egy rossz szó, mondat is elegendő ahhoz, hogy az ember rossz benyomást keltsen. Ez pedig a felvételi idején senkinek sem célja.

Megosztás:

  • PocakkalHétről-hétre
    • Hányadik hétben vagy?

Adaptive Media